پر خرد نرسد تا معانی نامش


مجموعه : حضرت زهرا (س)
قالب شعر : میلاد
بازدید : 150

پر خرد نرسد تا معانی نامش
شکسته بال خیال از تصور بامش

چگونه وصف کنم جایگاه زهرا را
کسی که جنت ما هست تحت اقدامش

چه دختری ست که در مدحتش بود بابش
چه دختری ست که در خدمتش بود مامش

چه دختری که بر او جبرئیل نازل شد
برای عرضه ی وحی اش برای الهامش

مقام لیله قدر است، لیله ی قدری
كه مانده ايم هنوز اول همان لام ش

گزاف نیست، تعجب مکن اگر گفتند
که هر پیامبری فاطمه ست پیغامش

علی که بودنش آرامش دو عالم بود
حضور دخت نبی می نمود آرامش

نماز بود و دعا بود، شام تا صبحش
نجات خلق خدا بود، صبح تا شامش

چگونه رزق خلائق بدست زهرا نیست
کسی که سوره رسیده برای اطعامش

به وقت میل انارش انار میل نکرد
خدای عزوجل هم نمود اکرامشu

درخت دین پیمبر بلند قامت شد
خمید فاطمه تا قد کشید اسلامش

بدون فاطمه هر کس اگر طواف کند
لباس ذلت و خواری اوست احرامش

گدای فاطمه مسکین وقت و بی وقت است
فدای لطف بهنگام و نابهنگامش

زمان جنگ، شهيدان به ما نشان دادند
که او چگونه گره باز می کند نامش

زمان، زمان تجلی خطبه ی زهراست
خلیفه بازی و این ها گذشت ایامش

عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد
به شرط آنکه نیفتی به پنجه ی دامش

برای ذلت ما نقشه داشت دشمن ما
ولی درایت رهبر گذاشت ناکامش

زمام کار اگر دست زاده ی زهراست
بدون شک به فرج می رسد سرانجامش

علی اکبر لطیفیان