دسته بندی ها

هر چه آید به سر ما همه از دوری توست


مجموعه : امام زمان (عج)
قالب شعر : مناجات
بازدید : 104

هر چه آید به سر ما همه از دوری توست

بانگ رسوایی من نیز ز مستوری توست

این خماری که مرا بر سر سودا زده است

نشئه ی غمزه ی آن نرگس مخموری توست

عاشق سیب زنخ را نبود درمانی

ور بود باده ی رمانی انگوری توست

بلبل نطق مرا تا به دم نفخه ی صور

هوس زمزمه بر شاخ گل سوری توست

رنج رنجور تو را گنج محبت ز پی است

نه عجب گر دل من عاشق رنجوری توست

رو مگردان ز من تیره دل ای چشمه ی نور

که مرا روشنی دل ز رخ نوری توست

«مفتقر» با همه آلایش پیدا و نهان

طالب مرحمت معنوی و صوری توست

غروی اصفهانی