هر شب جمعه که دلتنگ زیارت میشوم


مجموعه : امام حسین (ع)
قالب شعر : مدح
بازدید : 290

هر شب جمعه که دلتنگ زیارت میشوم
میروم در گوشه ای غرق عبادت میشوم

یا سلامی میدهم از بام خانه بر حرم
چون کبوتر راهیه صحن و سرایت میشوم

با دوبال حسرتم پر میكشم تا شهر عشق
تا که مهمان تو و گنبد طلایت میشوم

من کبوتر نیستم،هستم کلاغی رو سیاه
گر بخواهی ام،غلام رو سیاهت میشوم

مثل جون و مثل عابس،مثل مسلم،مثل حر
گر دهی رخصت مرا،من هم فدایت میشوم

گر برات کربلایم را به دستانم دهی
جان زهرا تا قیامت وامدارت میشوم

چون قسم دادم تو را بر نام زهرا مادرت
مطمئناً شامل لطف و عطایت میشوم

ميلاد الياسوند