دسته بندی ها

میون گودال حسین نفس نفس میزنی


مجموعه : امام حسین (ع)
قالب شعر : شور
بازدید : 332

میون گودال حسین
نفس نفس میزنی
بال وپرت رو چرا
هِی به قفس میزنی

توو ازدهام میشنَوم
به خس خس افتاد گلوت
دارم می بینم که شمر
نشسته با چکمه روت

مونده زیر دست و پا تنت
دعوا شده سرِ پیرهنت

وای حسینم

بمیره زینب چِقدر
نیزه به پهلوت زدن
یه جای سالم دیگه
نداری روی بدن

پاتو نکش روو زمین
جلو چِشِ مادرم
بلند شو فکری بُکن
برای اهل حرم

قطعه قطعه شده پیکرت
لب تشنه بُریده شد سرت

وای حسینم

به سمت جسمت دارن
سواره مرکب میان
چیزی نموند از تنت
آخه دیگه چی میخان

داره به گوشم میاد
لِه شدن استخوون
پیچیده دور و برم
برادرم بوی خون

رفتی و من موندم با غمت
می میره زینب از ماتمت