زینب غمدیده امشب میره تا آسمون


مجموعه : حضرت زینب (س)
قالب شعر : زمینه
بازدید : 391

انّا للّه و انّا الیه الراجعون
زینب غمدیده امشب میره تا آسمون

رو لباش نواس ، کوه غصه هاس
دمِ آخرش یاد کربلاس
بین بستره یاد دلبره
یاد اون سر و برق خنجره

لحظه های آخر صداش چقدر پرآهه
ناله های جانسوز و پر غمش جانکاهه
تا حسین نیاد چشمای ترش بر راهه

انّا للّه و انّا الیه الراجعون
زینب غمدیده امشب میره تا آسمون

.........
نگاهش تاره شبا بیداره
روضه می خونه یاد گهواره
غرق زمزمه است یاد فاطمه است
تا می بینه آب یاد علقمه است

بعد کربلا روز و شب فقط می ناله
جای زخمای رو تنش شده چون لاله
بین بستر امّا دلش توی گوداله

انّا للّه و انّا الیه الراجعون
زینب غمدیده امشب میره تا آسمون

...........
با دل بیتاب با حال خراب
میسوزه یاد محفل شراب
شده خونجگر با چشای تر
ناله میکشه یاد طشت زر

قسمتش فقط توی زندگی شد ماتم
آه از اون زمونیکه با چش پر شبنم
بردنش با دستای بسته تو نامحرم

انّا للّه و انّا الیه الراجعون
زینب غمدیده امشب میره تا آسمون

حاج مجتبی صمدی شهاب