دسته بندی ها

رنگ ها رنگ خزان است بیا برگردیم


مجموعه : امام حسین (ع)
قالب شعر : روضه
بازدید : 2328

رنگ ها رنگ خزان است بیا برگردیم
این سفر بار گران است بیا برگردیم
صحبت از جایزه و ملک ری و گندم بود
خواهرت دل نگرلن بود بیا برگردیم
چشم شوری به علی اکبرتان خیره شده
قصه ی مرگ جوان است بیا برگردیم
صحبت از دیده ی دریایی عباس شده
تیرها بین کمان است بیا برگردیم
ساربان خیره شده بر خم انگشتریت
خنجرش نقره نشان است بیا برگردیم
خواب دیدم که سرت بر سر خاک افتاده
رنگ این خاک همان است بیا برگردیم
....
یک طرف این همه زن. در طرف دیگر جنگ
لشگری چشم چران است بیا برگردیم
بعد تو قسمت این خواهر تنها و غریب
تعنه و زخم زبان است بیا برگردیم