در آسمان سامرا پیچیده بوی من


مجموعه : امام هادی (ع)
قالب شعر : روضه
بازدید : 235

در آسمان سامرا پیچیده بوی من
یادِ مدینه مانده بُغضی در گلوی من

هرشب بیادِ مادرِخود جامعه خواندم
شرحِ صفاتِ مادرم شد گفتگوی من

با دستِ بسته از مدینه راه افتادم
در هرنمازم اشک شد آبِ وضوی من

با بی ادب های عرب تبعید مشگل شد
رویِ سپاهی واشده دیگر به روی من

منزل به منزل رفته ام با پیکیری سالم
بر هم نخورده با تکانِ نیزه موی من

طعمِ شبِ سردِ خرابه را چشیدم من
بازی شده در چند جا با آبروی من

شکرِ خدا ناموسِ من در پرده پنهان بود
آن شب میانِ خانه وقتِ جستجوی من

چون عمه در بزم شرابی گیر افتادم
شد مرگ آن لحظه تمام آرزوی من

بی تربیت ظرفِ شرابش را تعارف کرد
چشمان یک جمعیتی خیره به سوی من

بر خورد بر شخصیتم با آنکه مَردَم من
تصویر ِ زنها زنده شد در روبروی من

قرآن نه، شعری خواندم ومجلس عوض گردید
اصلا نخورده دست بر ترکیب روی من

شکر خدا بازی نکرده با لبم چوبی
باخیزران ضربه نخورده بر سبوی من

بر خیزران و طشت و هرچه مست لعنت
بر آنکه دندان حسین بشکست لعنت

قاسم نعمتی