دسته بندی ها

دارم حضور مادر تو درد می کشم


مجموعه : امام سجاد (ع)
قالب شعر : روضه
بازدید : 119

دارم حضور مادر تو درد می کشم
تو هستی و برابر تو درد می کشم
این لحظه های آخر عمرم ببین پدر
یاد وداع آخر تو درد می کشم
یک ظرف آب دیده ام و باز مثل قبل
با آب آب ِ اصغر تو درد می کشم
هر جا صدای کودک شیری شنیده ام
من هم شبیه همسر تو درد می کشم
با یک نظر به جای طناب ِ دو دست خود
از بند دست خواهر تو درد می کشم
حتی صدای تالی قرآن سبب شده
با یاد نیزه و سر تو درد می کشم
بابا ببین که با نظری بر عبای خود
با یاد داغ اکبر تو درد می کشم
ذبح میان کوچه سبب شد که تا به حال
هر لحظه یاد حنجر تو درد می کشم
آماده است یک کفن قیمتی و من
یاد حصیر و پیکر تو درد می کشم
در هر کجا که روضه ی گودال خوانده ام
دیدم حضور مادر تو درد می کشم

عبدالمحسن