خبری آمده از عالم دیگر، اقرا


مجموعه : پیامبر اکرم (ص)
قالب شعر : مدح
بازدید : 120

خبری آمده از عالم دیگر، اقرا
حضرت باده به نام می و ساغر، اقرا
تا شود از نفست عرش معطر، اقرا
و خداوند تو را خوانده پیمبر، اقرا

ساقیا، رونق میخانه مبارک باشد
بر تنت خلعت شاهانه مبارک باشد

آیه آیه لب جبریل عسل می ریزد
وجعلناکم نورٌ ز ازل می ریزد
طبع مستانه، غزل پشت غزل می ريزد
به زمین حی علی خیر عمل می ریزد

اشهد عشق من انگار به لحن یمنی ست
مرجع عاشقی ام راه اویس قرنی ست

به دخیلی که زدم با گره ی دستانم
پای چشمت قمر و شمس و ضحی می خوانم
وقف محراب دو ابروی کمانت جانم
عبد ایرانیتان، هموطن سلمانم

افتخارم همه این است که در آن وادی
تو  به یک مرد عجم منصب منٌّا دادی

شجری طيبه از خانه ی طاها بايد
دختری تا که شود همدم بابا بايد
پس کنار تو فقط ام ابيها بايد
مادرانه بشود مادر دنیا باید

و خدا خواسته او صاحب کوثر بشود
منکرش نیز بنا بوده که ابتر بشود

حضرت ختم رسل لطف کن از شاه بگو
تو صراط اللهی از راستی راه بگو
ای که خورشيد منی خواهشا ًاز ماه بگو
أشهد أن علياً ولی الله بگو

دست غیب آمد و بر سینه ی نامحرم زد
جان احمد شد علی، جان علی شد احمد

محمد جواد مهدوی