دسته بندی ها

بنا شده که به زخمِ دلم شرر بزنند


مجموعه : حضرت زینب (س)
قالب شعر : روضه
بازدید : 137

بنا شده که به زخمِ دلم شرر بزنند
خبر رسیده قرار است بی خبر بزنند

از آن قبیله به من صد نفر اشاره کنند
از این قبیله مرا جایِ صد نفر بزنند

چه کوچه هایِ بدی ساختند در کوفه
که راحت است مرا بین هر گذر بزنند

خودت بگو چه کنم بین عده ای اوباش
خودت بگو چه کنم حرف بد اگر بزنند

کمر نمانده برایم ز بس لگد خوردم
ولی قرار شده باز بیشتر بزنند ...

تمام ترس من این است شمر با خولی
مکرراً به زن و بچۀ تو سر بزنند

بزرگ ها که زدند و حسابشان با توست
که گفته است مرا بچه هایِ شر بزنند

حواس من به خدا پرت هیچ کس نشده
نگاه من به سر توست هر قدر بزنند

به ریشه هایِ ستم خطبه ام تیر زده ست
دگر هر آنچه بخواهند پس تبر بزنند ...

شاعر : سید پوریا هاشمی