با عزم و اراده ی آهنین


مجموعه : امام حسن (ع)
قالب شعر : شور
بازدید : 93

با عزم و اراده ی آهنین
میتازه از یسار و از یمین
شترسواره فتنه ی جمل
با ضرب تیغش میخوره زمین

یکّه سواره بی مَثَله عرصه ها
فرزنده ارشده یله خیبرگشا
بر قلب لشکره روبَهان حقیر
مانند شیره نر میزند بی هوا

الله الله الله به زوره بازویش
الله الله الله به قدِّ دلجویش
الله الله الله به شیوه ی رزمش
الله الله الله به تیغ ابرویش

یا حسن یا حسن


بند

یک تنه حریف یه لشکره
خون تو رگاش خون حیدره
تا رجز میخونه انا الحسن
زهره ی دشمناشو میدره

سرداره بی بدیل نبرد جمل
صلحش به وقت خود شده خیرالعمل
هر کس که آمده به مصافش یقین
سهمش به ناگهان شده تیغ اجل

الله الله الله به برق شمشیرش
الله الله الله به فکر و تدبیرش
الله الله الله به خشم چشمانش
الله الله الله به صوت تکبیرش

یا حسن یا حسن


بند

میدون تحت فرمان حیدره
زیر هر گامش کوهی از سره
لشگر شده مبهوت ذوالفقار
هو یا حیدر ذکره پیمبره

هستی به آسمان و زمین مقتداء
یا مرتضی علی، تویی صاحب لواء
محراب من شده خم ابروی تو
کعبه تویی و سعی و صفا و مناء

الله الله الله به فاتح خیبر
الله الله الله به ساقی کوثر
الله الله الله به هیبتت مولا
الله الله الله به قدرت حیدر

یا حیدر یا حیدرعلیرضا پناهیان متین سروند