آشفتۀ كار روزگاريم ولى


مجموعه : امام زمان (عج)
قالب شعر : مناجات
بازدید : 742

محمدمهدى عبدالهى

آشفتۀ كار روزگاريم ولى
عمريست كه در حضور ياريم ولى

مولاى زمان اجازه عرضى داريم:
هرجمعه به جاده، چشم داريم ولىمانند گل بهار ،مى گريد و بس
هرچند هميشه زار ،مى گريد و بس

از هجر تو اى قرار آدينۀ وصل
هر آينه روزگار ،مى گريد و بسدر قلب زمين ،عشق به جانان جاريست
در نبض زمان، نالۀ هجران جاريست

از چشم تر چشمۀ جوشان دعا
هر جمعه فقط ،ندبۀ باران جاريستخدا را شکر بهر نعمت عشق
ندارم حاجتی جز دولت عشق


دوبیتی لب گشوده صبح جمعه :
سلام عاشقان بر حضرت عشق